Общи условия

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! Дата на актуализация: 29.03.2023 г.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронните (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.sito.bg, поддомейните му и фейсбук страницата ни (наричани за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“) и важат за клиенти физически лица (наричани за краткост „Вие“, „Купувач“, „Клиент“, „Потребител“), които имат достъп до уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас. (2) За клиентите юридически лица (наричани за краткост „Клиент-търговец“), ползващи услугите и продуктите, предлагани в Сайта, Общите условия имат информативен характер, като условията на договорите, сключвани с търговски дружества, се договарят индивидуално между продавача и купувача.

Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 ,,ИЛВИДИХА 2″ ООД, ЕИК 207178281, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,ул. Асен Христофоров №4, представлявано от Димитър Чаков (за краткост по-долу „Търговец“, „Продавач“, „Сайт“, „Ние“), администрира и управлява сайта www.sito.bg – онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия.

Чл. 4 Можете да се свържете с „Илвидиха 2“ ООД по следния начин:

(1) чрез телефон: 0888/035-435

(2) чрез имейл: office@sito.bg

(3) чрез писмо до адрес: гр. Пловдив, ул.,,Асен Христофоров‘‘№4

(4) чрез формата за контакт в Сайта;

(5) чрез писмо до адрес: Складова база на „Илвидиха 2“ ООД, гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, 49 (сграда на МАТТРО) – относно отказ, замяна и рекламация на поръчки;

III. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5 (1) „Клиент“ / “Потребител“ – всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта.

(2) „Клиент – търговец“ – всяко юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда и или закупува продукт чрез поръчка в Сайта.

(3) „Търговец „/ „Продавач“ е „Илвидиха 2“ ООД.

Чл. 6 „Акаунт“ / „Профил“ – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да използва услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт.

Чл. 7 „Сайт“ – означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес: www.mattro.net.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 8 Общите условия на „Илвидиха 2“ ООД са задължителни за всички потребители и клиенти на Сайта.

(1) Всяко използване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(2) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „Илвидиха 2“ ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители на Сайта.

(3) „Илвидиха 2“ ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

(4) Във всеки един случай на промяна на Общите условия „Илвидиха 2“ ООД информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на интернет страницата при всяко нейно ползване.

(5) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

Чл. 9 „Илвидиха 2“ ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „Илвидиха 2“ ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

Чл. 10 Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „Илвидиха 2“ ООД предварително се извинява на своите потребители и клиенти.

Чл. 12 В сайтът може да се съдържат линкове към други сайтове. Уебсайтът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА

Чл. 13 (1) Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга през Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил.

(2) Потребителят има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.

(3) При извършване на поръчката чрез Сайта, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности.

(4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да кликнете върху бутон „Поръчай“.

(5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка. Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка, телефон и електронен адрес, както и данни за фактура – ако изисквате такава.

(6) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт от категорията, от която има интерес.

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл. 14 (1) Сайтът ще изпрати уведомление до потребителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, а единствено потвърждение за получена поръчка. Това уведомление съдържа и информация по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и извлечение от направената от Вас поръчка.

(2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В този случай куриерът действа от името на ,,Илвидиха 2″ ООД. По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл или с обаждане.

(3) До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Сайтът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата. Влизане в сила на договора.

Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление от куриера, че стоката е в готовност за доставяне на посочен от Клиента адрес. В случаите, при които Продавачът е избрал да уведоми Клиента, то договорът се счита сключен от момента на получаване на обаждане от Продавача или изпращане на съобщение по електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

(2) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

Чл. 16 Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент. По желание може да се извърши регистрация от Клиента в Сайта.

(1) Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Сайта или Продавача по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

(2) Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Mнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

(3) Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка, на посочените в раздел II от настоящите Общи условия адреси, както и на адресите в раздел „Контакти”. Чл. 17 Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.

Чл. 18 Всички цени на стоките и/или услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

Чл. 19 В случай на онлайн плащания или други подобни платежни системи или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

Чл. 20 Плащането с карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова Сайтът препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани от Сайта,

Чл. 21 Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

Чл. 22 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Сайта във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

Чл. 23 С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на „Илвидиха 2“ ООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Чл. 24 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента / потребителя поръчка, за което следва да уведоми клиента / потребителя.

Чл. 25 Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на клиента / потребителя на трансакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от клиента / потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

СРОК НА ПРАВО НА ОТКАЗ И ПРАВО НА ЗАМЯНА

Чл. 26 (1) В срок от 14 /четиринадесет/ дни от сключване на договора, когато е поръчана услуга, респективно в 14-дневен /четиринадесет дневен/ срок от получаване на стоката – при поръчка на стока, Клиентът има право да уведоми Продавача, че се отказва от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на Продавача, освен разходите за връщане на стоката (при поръчка на стока), когато връщането на стоката по желание на клиента е с куриерска фирма.

(2) Клиентът, заявил от Сайта услуга, се задължава да заплати на Продавача и съответната сума за услугата, пропорционално на изпълненото до момента на отказа, в случай че при поръчката е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне непосредствено след поръчката. Клиентът/Потребителят дължи на Продавача и обезщетение, в случаите при които при упражнено право на отказ е върнал стока, поръчана от Сайта, която е увредена и увреждането не се дължи на нормалното изпробване на стоката.

(3) Срокът за отказ от поръчка или замяна, когато поръчката съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение (получи) последната стока от поръчката;

(4) Срокът за отказ от поръчка или замяна, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на последната партида или част;

(5) Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на първата стока;

(6) Правото на отказ и рекламация не се отнася за случаите, посочени в чл. 31, както и когато не е налице някое от условията, посочени в чл. 29 от настоящите Общи условия.

(7) Продавачът възстановява на Клиента цената, която последният е заплатил за продукта, с изключение на цената за доставка. В случай че същата е била безплатна, Продавачът удържа транспортните разходи за доставка по връщане на продукта (при отказ) и по връщане и изпращане на нов продукт (при замяна) и ще възстановим остатъка от цената в случаите на отказ.

(9) В случаите на отказ или замяна консултант от името на Продавача се свързва с Клиента за потвърджение на отказа и замяната, като от Клиента се изисква да опакова добре продукта за транспортиране, за да се предпази от евентуално увреждане при транспорта. Не добре опакован продукт, увреден при транспорта, няма да бъде получен от Продавача и ще бъде върнат обратно на Клиента. Адресът за връщане на продукта е този на склада на фирма „Илвидиха 2“ ООД, а именно: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, 49, телефон за контакт: +359888035435. Уведомяване за отказа или искането за замяна

Чл. 27 (1) Уведомяването от страна на Клиента, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг, следва да стане в срока по чл. 26, по някой от посочените начини:

 • чрез обаждане на телефон: 0888/035-435;
 • чрез имейл на: office@sito.bg
 • чрез писмо с обратна разписка на адрес: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, 49
 • чрез попълване и изпращане до Продавача на Стандартен формуляр за отказ по образец, посочен по-долу; (2) Клиентът може, но не е задължен, да използва Стандартния формуляр за отказ или замяна по образец, както следва: До „Илвидиха 2“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,ул.,,Асен Христофоров №4, е-mail: office@sito.bg, тел. 0888/035-435 Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, 49

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

Размер: ……………………………………………………/ако е приложимо/

Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/

Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/

Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

гр./с……………………………………………/адрес на клиента/

Е-mail и телефон за връзка:………………………..

Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:

 • IBAN: ………………………………………………….
 • При банка: ……………………………………………
 • Титуляр:………………………………………………..
 • Друго: …………………………………………………………………

С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

 • Общите условия на дружеството;
 • Политиката за сигурност на дружеството;

……………….……………………………. …./Дата/

………………………………………………………………../Подпис на клиента/

Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

До „Илвидиха 2“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.,,Асен Христофорое №4, е-mail: office@sito.bg, тел.0888/035-435 Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, 49

С настоящото уведомявам, че желая да заменя закупен от мен продукт, както следва:

Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

Размер: ……………………………………………………../ако е приложимо/

Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/

Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/

Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/ гр./с……………………………………………/адрес на клиента/

Е-mail и телефон за връзка:………………………..

Желая да заменя горепосочения артикул с продукт, както следва:

Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

Размер: ……………………………………………………../ако е приложимо/

При липса на наличност, моля да възстановите заплатената от мен сума за стоката по банков път / по друг начин, със следните данни:

 • IBAN: ………………………………………………….
 • При банка: ……………………………………………
 • Титуляр:………………………………………………..
 • Друго: …………………………………………………………………

С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

 • Общите условия на дружеството;
 • Политиката за сигурност на дружеството;

……………….……………………………. …./Дата/

………………………………………………………………../Подпис на клиента/

Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА

Чл. 28 (1) При отказ от поръчка на стока от Сайта, както и при искане за замяна, Клиентът следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта, заедно с издадената от „Илвидиха 2“ ООД фактура и или касова бележка, издадена от Продавача или куриера, доставил стоката, както и на гаранционния сертификат и всички аксесоари към продукта, на адрес: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, 49

ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ОТКАЗА/ИСКАНЕТО ЗА ЗАМЯНА

Чл. 29 Правото на отказ, съответно правото на замяна, ще бъде уважено от „Илвидиха 2“ ООД единствено ако наред със спазването на срока за отказ/замяна и връщане, фактическото връщане на продукта и или принадлежностите и аксесоарите към него в цялост, заедно с касовата бележка и или фактурата за продажбата и поемането на разхода за връщането, Купувачът осигури връщането на продукта / продуктите в неговата/тяхната оригинална опаковка, ведно с гаранционните сертификати към същия, по продукта / продуктите нямат следи от употреба, продуктът / продуктите или опаковката не са с нарушен вид повече от обичайното, зацапани и прочее и не са с отстранени етикети. Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на сито-мрежи, изделия от тях и други, които са с нарушена опаковка и/или които имат специфичен начин на опаковане и които след разпечатването си не могат да бъдат възстановени в предходното състояние;
 2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Всеки размер, който не фигурира в описанието на конкретният продукт се счита за „Нестандартен размер“.
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения.
 4. Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена.

В случай, че върнатият продукт е с нарушен търговски вид и има следи от употреба, доставчика си запазва правото да таксува клиента за преопаковането му.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА

Чл. 30 (1) При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, Сайтът се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. При упражнено право на отказ от поръчка на услуги, срокът за връщане на заплатените от Клиента суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на Продавача за правото на отказ.

(2) Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от Клиента цена за стоката.

(3) Продавачът има право да удържи от стойността преди връщането съответна сума за намалената стойност на Продукта, ако след връщането се установи похабяване/увреждане на същия, които не се дължат на обикновеното му изпробване. Същото се отнася и ако търговската опаковка е увредена по начин, надхвърлящ нормалното при пробването на продукта и отварянето на опаковката. Продавачът има право да удържи и сума за транспортните разходи, като стойността на същите се определя за всеки случай индивидуално според обема на стоката и местоназначението.

(4) Право на удържане от стойността Продавачът има и ако е упражнено от Клиента право на отказ от услуга към момент, в който изпълнението й е започнало и Клиентът при поръчката се е съгласил изпълнението на услугата да започне преди изтичането на право на отказ.

(5) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени с банков превод предоставена от Клиента, като срокът за възстановяване е в рамките на 14 дни след предоставени от клиента данни;
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж или по друг начин – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ И ЗАМЯНА

Чл. 31 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор или да иска замяна на продукт с друг, в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;
 • при доставка на стока, която е преработена от Клиента;

Чл. 32 В случаите, при които приемането и изпълнението на поръчка започва с предварителното съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ и след получен от Клиента превод (капаро) на стойност не по-малка от 50% от общата сума на Поръчката., Клиентът, ако упражни отказ от поръчката, автоматично губи авансово заплатената сума в пълен размер.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 33. Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно – логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, съдържанието на Общите условия, са собственост на „Илвидиха 2“ ООД или на трети лица, от които „Илвидиха 2“ ООД е получило съгласие за възпроизвеждане.

Чл.34 „Илвидиха 2“ ООД запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със Сайта.

Чл. 35 Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен, специфичен и единствен по рода си дизайн, притежание на „Илвидиха 2“ ООД, който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.

Чл. 36 Потребителите могат да използват съдържанието на сайта единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на „Илвидиха 2“ ООД.

Чл. 38 (1) Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на „Илвидиха 2“ ООД.

(2) Сайтът дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.

(3) Забранява се копирането на текстове от Сайта, поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „Илвидиха 2“ ООД или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин /посочете домейна на нашия Сайт/“, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина.

IX. РЕКЛАМА

Чл. 39 В момента, в който Kлиентът/Потребителят си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.

Чл. 40 Отказ от получаване на рекламни съобщения Клиентът/Потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с „Илвидиха 2“ ООД по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта. Чл. 41 Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

Чл. 41 Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

X. ПЛАЩАНЕ

Чл. 42 (1) Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

 • в брой с наложен платеж, като в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка;
 • по банков път – в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати по банковата сметка на Продавача, посочена в генерираната фактура, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на Продавача;

Чл. 44 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до Продавача.

Чл. 46 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта / поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

Чл. 49 Някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

XI. ДОСТАВКА НА СТОКИ

НАЧИН НА ДОСТАВКА И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Чл. 50 (1) Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя/Клиента или до офис на куриерска фирма ЕКОНТ/СПИДИ, в зависимост от избора на Клиента.

(2) „Илвидиха 2“ ООД обикновено изпраща закупена от Вас стока чрез куриерска компания ЕКОНТ/СПИДИ.

(3) Заплащането на цената за доставка, когато такова се изисква, обикновено се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от Клиента начин на заплащане, а именно:

 • при избран „Наложен платеж“ – при получаване на поръчката срещу получаване на касов бон от куриера – пазете тази бележка;
 • при избран ,,Банков път‘‘-при получаване на поръчката да извърши по сметката на

фирмата ни.

(4) Сайтът ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България с куриерска фирма ЕКОНТ/СПИДИ. В случай, че в акаунтът на клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, Сайтът предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи с обяви, описани на подходящия за това език. В случай че Потребител желае конкретна стока от Сайта да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с „Илвидиха 2“ ООД.

СРОК НА ДОСТАВКА

Чл. 51 (1) Максималният срок на доставка на Поръчки е 3 работни дни от датата на потвърждение от Продавача, че поръчката ще бъде изпълнена с куриерска фирма ЕКОНТ/СПИДИ. Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при поръчки в събота, неделя и по време на официални празници.. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на „Илвидиха 2“ ООД.

 (2) „Илвидиха 2“ ООД си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 4 работни дни, без да Ви уведомява за това и да удължава сроковете с повече от 4 работни дни с предварителното Ви съгласие.

(3) „Илвидиха 2“ ООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от „Илвидиха 2“ ООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

В случай на отказ от договора или замяна, Клиентът дължи пълната цена за връщане на продукта и за изпращане на него. Цената зависи от обема на продукта и местоназначението. Своевременно ще бъдете информирани от Продавача за цената на доставка.

ПРЕГЛЕД ЗА ДЕФЕКТИ ПРИ ДОСТАВКА

Чл. 52 (1) При извършване на доставка на Стока, поръчана от Сайта, Клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата.

(2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа от доставката, следва да уведоми „Илвидиха 2“ ООД за констатираното.

(3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Вие имате право в срок от 48 часа да поискате от „Илвидиха 2“ ООД доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от Вас заявление за покупка на стоки. Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или в Сайта.

ПРИЕМАНЕ НА ПРАТКАТА

Чл. 53 (1) При приемане на доставката от Клиента без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката „Илвидиха 2“ ООД на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, Клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

(2) Горепосоченото не освобождава Продавача от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиента правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в следващия раздел XII от настоящите Общи условия.

Чл. 54 При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от Клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.

Чл. 55 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

НЕОСНОВАТЕЛЕН ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКАТА

Чл. 56 (1) В случай, че Клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „Илвидиха 2“ ООД ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а Клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

(2) „Илвидиха 2“ ООД запазва правото си да изпрати на посочения от Клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира заплатената сума за доставка и връщане на стоката. Продавачът и Клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на Продавача.

(3) В горепосочените случаи Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. Продавачът се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.

(4) В случаите по чл. 56, ал. 2 Клиентът дължи на Продавача заплащане на сумата за доставка и връщане на стоката, считано от деня, посочен в уведомлението.

Чл. 57 „Илвидиха 2“ ООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.

XII. ГАРАНЦИИ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

Чл. 58 (1) Продавачът предлага всички стоки на Сайта със законова гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие съгласно действащото законодателство. Една стока съответства на договора, когато същата притежава обичайните за този вид продукт качество, функционалност и предназначение. Срокът на гаранцията е посочен в чл. 61 от настоящите Общи условия.

(2) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че несъответствието се дължи на други причини, за които Продавача не отговаря. За периода след 6-месечния период Продавачът следва да докаже, че причината за дефекта е отговорност на Продавача.

(3) Гаранцията покрива труда и евентуалната замяна с функционално еквивалентни компоненти. Чл. 59 Не е налице несъответствие на стоката с договора за продажба в следните случаи: (1) отклонението/несъответсвието е несъществено;

(2) Клиентът е имал специални изисквания спрямо Продукта, които не е посочил писмено на Продавача преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на Клиента; (3) несъответствието се дължи на естеството на стоката и нормалното й изхабяване с времето;

(4) несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употреба на Стоката, на продукта; (5) Клиентът при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например момента на поръчката Клиентът е информиран от нас, че стоката е с определени несъответствия с обичайното (например стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в Сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство;;

 (5) несъответствието се е проявило след изтичане на посочения на опаковката на Стоката срок на годност;

(6) Клиентът е бил наясно с несъответствието, като последното е било ясно посочено от Продавача преди сключването на договора.

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 60 (1) Клиентът има право в сроковете, посочени в чл. 61, да предяви пред Продавача рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното /поръчаното/, когато след доставката, са открити несъответствия на Стоката с договора за продажба, независимо от това дали производителят, вносителят или Продавачът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. Една стока/услуга съответства на поръчката, когато притежава обичайните за съответната стока качество, функционалност и характеристики.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба от страна на Продавача е безплатно за Клиента. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт;

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(5) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • касова бележка или фактура;

 (6) Рекламацията се подава до „Илвидиха 2“ ООД по един от следните начини по избор на Клиента: ▪ чрез обаждане на телефоните за контакт с Продавача; ▪ на място в наш обект – гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, 49.

▪ чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;

▪ чрез писмо с обратна разписка на адреса на Продавача в свободен текст – гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, 49;

▪ чрез попълване и изпращане до Продавача на Стандартен формуляр за рекламация по образец, както следва:

До „Илвидиха 2“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,ул,,Асен Христофоров №4 , е-mail: office@sito.bg, тел. 0888/035-435

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, 49

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

Размер: ……………………………………………………./ако е приложимо/

Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/

Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/

Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/ гр./с……………………………………………/адрес на клиента/

Е-mail и телефон за връзка:……………………….. Използвана ли е стоката? – Да/Не………………/заградете вярното/

Монтирана ли е стоката? – Да/Не………………./заградете вярното/

Предмет на рекламацията: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Предпочитан начин на удовлетворение за стоки /заградете избора/

 1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.
 2. Желая да заменя продукта с друг.
 3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.
 4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.
 5. 5. Желая извършване на услугата в съответствие с договор.

Прилагам следните документи:

 1. Разписка за пощенски паричен превод ;
 2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер. (заградете желаната опция)
 • Общите условия на дружеството;
 • Политиката за сигурност на дружеството;

……………….……………………………. …./Дата/

………………………………………………………………../Подпис на клиента/

Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

СРОК ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

Чл. 61 Рекламацията на потребителска стока/услуга може да се предяви в следните срокове:

(1) до 10 дни от доставката на стоката.

(2) до 48 часа от приемане на Стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;

(3) до 10 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното;

Чл. 62 В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на Продавача, Клиентът следва да изпрати стоката до адрес на продавача. При избран друг начин (куриер или друго) Продавачът не отговаря за разходите за доставка.

Чл. 63 Ако „Илвидиха 2“ ООД е предоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по чл. 58, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, описани в чл. 61, ал. 1 и ал. 2, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

ВПИСВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА. ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ

Чл. 64 (1) „Илвидиха 2“ ООД при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на Клиента номер и дата на рекламацията, както и информация кой служител е приел същата.

(2) В срок до 30 дни от предявяване на рекламацията Продавачът се произнася дали същата е основателна или не.

Чл. 65 При основателни рекламации Продавачът привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на срока по ал. 2. Стоката се привежда в съответсвие с договора безплатно по един от следните начини по преценка на Продавача според естеството на несъответствието:

 (1) замяна на стоката с нова от същия вид;

Чл. 66 Връщане на цената на Стоката Продавачът дължи и в следните случаи: ▪ три пъти вече ремонтирана стока е ремонтирана и в срока по чл. 61, ал. 1, стоката отново прояви несъответствие;

Чл. 67 (1) Ако стоката неоснователно не е поправена или заменена от Продавача в срока по чл. 64, ал. 2, Клиентът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

(2) Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(3) Клиентът има правото по ал. 1 и когато не е удовлетворен от решаването на рекламацията от страна на Продавача. Последният е задължен да удовлетвори искането на Клиента, когато след като е удовлетворил три рекламации на Клиента чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока по чл. 61, ал. 1, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

НЕОСНОВАТЕЛНА РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 68. Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:

(1) е предявена след изтичане на сроковете по чл. 61, ал. 1 и ал. 2;

(2) е налице някое от условията в чл. 59;

(3) за изработката на Продукта са използвани материали на Клиента, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

(4) Купувачът не е предоставил документите по чл. 60, ал. 5 и или продукта/и, аксесоари, компоненти към поръчката;

(5) е ивършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Продавача лице или сервизен център;

(6) е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на Продавача и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;

(7) са налице повреди, причинени от Клиента и или трето лице, за което Продавачът не носи отговорност, както в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;

(8) е нарушена физическата цялост на продукта и или на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса;;

(9) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятелства, за които Продавачът не отговаря – неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;

(10) рекламацията касае продукт, който не е закупен от сайта (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

(11) при упражнена рекламация и върнат от Клиента за удовлетворяване на рекламацията Продавачът продукт в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индицира неполагане от Клиента на дължима грижа, неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по негова вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане и прочее).

(12) върнатия продукт (ако е устройство) е с премахнат или подменен IMEI, подправен софтуер;

(13) Дефектът касае инсталация и настройка/конфигурация на софтуер – в тези случаи услугата по конфигурация се заплаща;

(14) Не е налице несъответствие (вж. чл. 59 от Общите условия);

Чл. 69 (1) При неоснователна рекламация Продавачът информира писмено Клиента за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответсвие с договора.

(2) Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

XIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 70 (1) Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Клиента и след извършване на плащането от негова страна.

(2) Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

XIV. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Чл. 71 Писането на коментари, въпроси и отговори може да се прави от Kлиента, в раздел коментари. Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

Чл. 72 Всеки Клиент, в момента на публикуването на коментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:

 • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят;
 • да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
 • да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;
 • да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
 • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;
 • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
 • да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като „Илвидиха 2“ ООД.
 • да не вписва коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

Чл. 73 Когато Клиент съобщи, че някой коментар/въпрос или отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от „Илвидиха 2“ ООД, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта, само след проверка от страна на „Илвидиха 2“ ООД.

Чл. 74 В случай че „Илвидиха 2“ ООД констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на клиента да публикува коментари/въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

XV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 75 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

XVI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 76 (1) Съгласно Общия регламент относно зашитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство „Илвидиха 2“ ООД е Администратор на личните данни.

(2) „Илвидиха 2“ ООД приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки Клиент, чиито лични данни обработва „Илвидиха 2“ ООД или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

(3) Отговорно лице по защита на данните в дружеството е: Елеонора Бенева +359885545060, e-mail: eleonorahandjiiska7@gmail.com

XVII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 79 Спорове, възникнали между ,,Илвидиха 2″ ООД и Клиенти и/или Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго. Чл. 80 Клиентите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr, която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XVIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 81 Продавачът и Клиентът се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

(1) За Продавача „Илвидиха 2“ ООД, ЕИК 207178281, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул,,Асен Христофоров №4, представлявано от Димитър Чаков : – чрез телефон: 0888/926-522; – чрез имейл: office@sito.bg; – чрез писмо до адрес: гр. Пловдив, ул,,Асен Христофоров №4 – чрез формата за контакт в Сайта; – чрез писмо до адрес: Складова база на „Илвидиха 2“ ООД, гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, 49 – относно отказ, замяна и рекламация на поръчки;

(2) За Купувача: – чрез телефона, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията; – чрез имейл, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията; – чрез писмо до адреса, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията като адрес за доставка;

Чл. 82 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ.

XIX. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 83 Органите, регулиращи дейността на „Илвидиха 2“ ООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите – уебсайт: www.kzp.bg; – тел.за контакт 0700 111 22 – ел. адрес: info@kzp.bg – адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни – уебсайт: www.cpdp.bg – тел. за контакт 02/91-53-518 – ел. адрес: kzld@cpdp.bg – адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2