Таблица на продуктовата гама на налични мрежи и тъкани

Галерия

Области на приложение на сито мрежите и тъкани за филтриране и пресяване:

1) Химическа промишленост

2) Хранително – вкусова промишленост

3) Фармацевтична промишленост

4) Пластмасопреработваща промишленост

5) Каучукова промишленост

6) Стъкларска промишленост

7) Добив на инертни материали

8) Корабостроене и кораборемонт

9) Рафинация на горива, олио, масла и биодизел

10) Ферми за отглеждане на риби

11) Добив и преработка на пчелен мед

12) Дизайнерски решения в строителството

13) Произвдство на захар, сол и други зърнести продукти

14) Производство на филтри за течности и газове