Κυλινδρικά φίλτρα, μονοστρωματικά ή πολυστρωματικά